L'Alter Ego
de B. de Sannorat

VIATGE IMAGINARI · IMAGINARY JOURNEY


Escrits, fotografies, obra gràfica i altres artefactes
Writings, photographies, graphic work and other artifacts

100 notes

141 · CRÒNICA
CHRONICLE

Double Dyptich: Les eines de l’amor VI: Màquina de somnis · Las herramientas del amor VI: Máquina de sueños · The tools of love VI: Dream machine

Antiga màquina de cine NIC del meu pare · Antigua máquina de cine NIC de mi padre · Old film machine NIC of my father (circa 1945)

Setembre · September, 2014

Filed under foto fotografia photo photographers on tumblr cronica chronicle

133 notes

137 · CRÒNICA
CHRONICLE

Double dyptich: Les eines de l’amor II: Desig · Las herramientas del amor II: Deseo · The tools of love II: Desire

Alerta, però: tot està perdut quan els desitjos es converteixen en records · Pero al tanto; todo está perdido cuando los deseos se convierten en recuerdos · Look out!:  all is lost when it desires become memories

Setembre · September, 2014

Filed under foto fotografia photo photographers on tumblr cronica chronicle